Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie ledenvergadering 2021   (17-10-2021)

oudhoorn Jaap van der hout heette de leden, ereleden en andere genodigden welkom en gaf aan dat het het bestuur heel veel plezier doet dat we elkaar weer in goede gezondheid kunnen treffen in de huiskamer van onze stad, de Oosterkerk.

"Het is alweer twee jaar geleden dat we op deze wijze een ledenvergadering konden houden. Een ledenvergadering per beeldscherm zoals in november vorig jaar is toch maar behelpen. Het kan nu weer geheel volgens onze eigen regels, met de monumentenprijs en een boeiende lezing na de pauze. Maar eerst wil ik al onze vrijwilligers bedanken die zich gedurende de afgelopen twee coronajaren hebben ingezet voor onze vereniging en dat zijn er velen. Dankzij jullie bleef de vereniging zichtbaar voor onze leden en de Hoornse bewoners. Het gebeurde op allerlei niveaus, het kwartaalblad bleef gewoon verschijnen, onze website en kennisbank bleven maar groeien met boeiende artikelen en nieuwe informatie. We hebben een hele serie studies van de gemeente gevolgd en van opbouwend commentaar voorzien en nog veel meer kleinere en grotere zaken zijn de afgelopen periode gewoon doorgegaan.

Anja MoritWe misten natuurlijk ons pakhuis en onze traditionele zomerwandelingen. Om de liefhebbers toch van onze stad te laten genieten heeft Anja Morit in zeer korte tijd vier zelfloop stadswandelingen ontwikkeld. Een hoogwaardig product, dat via de website vele honderden malen al is gedownload en ook in geprinte vorm in de winkel te koop wordt aangeboden." 
 

Wat iedereen daarbij vooral miste was het menselijk contact, met elkaar overleggen via digitale kanalen is toch maar behelpen. Ons Pakhuis is weer geopend en we kunnen elkaar binnen de regels weer ontmoeten. Maar beginnen met een applausje voor iedereen die zich de afgelopen coronaperiode heeft ingezet voor onze vereniging.

Algemene mededelingen en actualiteiten
Naast de afberichten werd stil gestaan bij  bij diegene die ons de afgelopen periode zijn ontvallen.  

Hans Rijswijk, werd  gegrepen door dat verschrikkelijke virus. Hans was een bekende verschijning binnen Hoorn en zette zich niet alleen zich in voor onze vereniging. Bij ons was Hans actief in de redactie en expositiegroep. Hans was ook een vraagbaak en was altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken. Ook als vrijwilliger bij de Oosterkerk was Hans voor ons een bekende verschijning achter de bar en altijd bereid tot een praatje. We missen deze gedreven vrijwilliger nog dagelijks.

Naast Hans zijn de afgelopen periode zijn ook nog de volgende leden overleden, Lukas van Opzeeland Lukas was verenigingslid, Dirk Tober, Dirk was gids en Jacques Entius en Bert Stuurman, beide waren redactie lid.

       

kinderenEr zijn ook leuke mededelingen, de afgelopen week hebben 700 leerlingen van de groepen 7 en 8 genoten van ons educatieprogramma, ben ik "Held of Schurk".  Het is leuk om te zien dat er bij deze jeugd ook weloverwogen wordt gekozen voor een vaak genuanceerde mening. Op onze website is hier een aardig filmpje van NH Nieuws over te vinden.

 Bestuurswijzigingen en akkoord op de verslagen:
De vergadering ging akkoord met de herbenoeming van Jaap van der Hout en Matt Wever. Er hadden zich geen tegenkandidaten aangediend. Het verslag van de ledenvergadering van 16 november 2020 en het jaarverslag van 2020 zoals gepubliceerd onderaan op de Organisatiepagina werden akkoord bevonden. Ook het financieel verslag en de begroting werden akkoord bevonden en de Financiële commissie verleende het bestuur décharge met instemming van de vergadering. Matt en Jos werden bedankt voor hun activiteiten in deze. Peter Bouwhuis werd benoemd in de financiële commissie, waar Jeroen van Miert afgetreden is.

Contributieverhoging
De geringe verhoging van € 2,50 voor een normaal lidmaatschap per 2022 werd akkoord bevonden. Het jeugdlidmaatschap  daarentegen werd op voorstel van de leden uit de zaal verlaagd naar € 7,50. De actuele contibutie-tarieven staan uitgebreid hier weergegeven. De argumentatie voor de eerste verhoging sinds 2013 had betrekking op de verenigingskosten die stijgen. 

Beleidsnota Vereniging Oud Hoorn 2021 2025
Voor de beleidsnota werd het woord gegeven aan secretaris Matt Wever. Vanuit de zaal kwamen er opmerkingen dat de beleidsnota moeilijk te vinden was met de op papier geschreven verwijzing. De link in de Nieuwsbrief werkte wel. Het document staat onderaan op de Organisatiepagina als Beleidsnota 2021-2025.

Na de reactie vanuit de zaal dat er te weinig ambities in de nota werden verwoord, die wel leven in de ontwikkeling van de Vereniging gaf Jaap van der Hout aan dat de nota opnieuw zal worden opgepakt met de mensen die het woord voerden over de nota. 

 Hieke Stapel Erelid. 

Hieke Stapel

Jaap van der Hout:
Beste mensen, ik heb nog een extra punt aan de vergadering toegevoegd, zo meteen zal u ook begrijpen waarom ik dit niet bij de mededelingen heb gedaan. In ons midden zit een vrijwilligster die heeft aangegeven dat zij zich terugtrekt uit alle werkzaamheden die ze voor de vereniging heeft gedaan. De coronaperiode liet haar zien dat er ook nog een leven is naast onze vereniging. Nu is dit geen gemakkelijk besluit als je al zo vele jaren actief bent geweest voor de Vereniging Oud Hoorn. 

Ze is altijd een vaste waarde binnen de vereniging geweest, een aantal van haar bezigheden waren, gids WG Stadswandelingen, coördinator werkgroep Stadswandelingen, bestuurslid, lid v.d.  Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, Secretaris/penningmeester Comité Open Monumentendag.

We hebben het over Hieke Stapel, als bestuur vinden we het jammer dat we deze alleskunner en vraagbaak gaan missen, maar we willen haar graag vandaag in het zonnetje zetten. Wij stellen u voor om Hieke als erelid van onze vereniging te benoemen. Als bestuur hebben we daarvoor uw goedkeuring nodig. Ik zou graag uw goedkeuring ontvangen met handgeklap en voetgestamp voor uw goedkeuring aan dit besluit.

Uiteraard kreeg Hieke een groot applaus uit de zaal en ontving Hieke op het podium het speldje mbt haar erelidmaatschap. N.B.: De ereleden staan vermeld in het Colofon van het Kwartaalblad. 
Nieuwland
Monumentenprijs 2021
Het was dit jaar een moeilijke keus, er waren een paar mooie plannen opgeleverd, te noemen zijn West 8 van Rietvink architecten en het voormalig warenhuis V&D dat weer in oude luister is hersteld door TPAHG-architecten.

Maar dit jaar is onze keuze op het Nieuwland gevallen. Een stukje van onze stad dat de afgelopen jaren sterk was verloederd. De pandenwaren verwaarloosd en sommige zelfs bouwvallig. Toch is er door de opdrachtgever voor gekozen om deze panden weer terug te geven aan de stad. Eind augustus heeft u in het NHD kunnen lezen dat het een moeilijke klus is geweest met veel tegenslagen. Toch heeft Jonk vastgoed vastgehouden aan restauratie van dit kenmerkende stukje stad, een beslissing waar we de ondernemer dankbaar voor zijn. Dat dit is gedaan ten behoeve van een sociale functie maakt het plan alleen maar waardevoller voor onze gemeenschap. Het plan betreft niet alleen de panden aan het Nieuwland maar strekt zich uit tot aan de Achterstraat waar een nieuw pand is verschenen.

Normaal gesproken komt nu één van de architecten het podium op gesneld om tekst en uitleg te geven over de restauratie van deze panden. Het vervelende is dat onze vergadering samenvalt met het begin van de Herfstvakantie. Hierdoor heb ik geen vertegenwoordigers van het architectenbureau en/of de opdrachtgever kunnen vinden om a een verhaal over de restauratie voor u te houden of de prijs in ontvangst te nemen. Matt heeft zijn stinkende best gedaan in mijn vakantie om iemand bereid te vinden maar dat is jammer genoeg niet gelukt.

Na de herfstvakantie zal ik een moment zoeken om de prijs alsnog uit te reiken en er een persmomentje van te maken.

Rondvraag
Er waren enkele vragen voor de rondvraag en bij diverse punten waren er reacties uit de zaal, die u niet in deze impressie terug ziet maar wel in het officiële verslag.

patriottiscche revolutie

Lezing ‘Patriottische revolutie in Hoorn’
De lezing werd gegeven door Jan Timmer, een gids van onze vereniging, met de titel ‘Patriottische revolutie in Hoorn’.

 

 

Nieuwsarchief