Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Broei van slagzaad aan boord van het schip "De Veer"

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Nr. 11
Oud Notarieel Archief Hoorn - Anno 1703

De onderstaande notariële akte is een zgn. attestatie of notariële getuigenverklaring. Een dergelijke akte werd vrijwillig opgemaakt, en was bedoeld om in een eventuele rechtszaak tot bewijs van feiten en omstandigheden te kunnen dienen. De attestatie werd opgesteld op verzoek van een belanghebbende, de zgn. requirant. De verklaring werd afgelegd door ooggetuigen van de betreffende feiten en omstandigheden. Zij worden in de akte aangeduid als de deposanten.
Naast de notaris en de deposanten waren op de zitting voorts twee zogenaamde instrumentele getuigen aanwezig, die erop moesten toezien dat de akte correct werd verleden (gepasseerd). Zij werden daartoe aangezocht door de notaris. Meer informatie wordt gegeven in het stuk "Attestatie-Uitleg" op deze site.

(De onderstreepte woorden worden aan het slot verklaard.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
De transcriptie van de tekst wordt voortgezet onder de afbeelding.)

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

p. 1
Op huijden den 15 May anno 1703 compareerden
voor mij Jan Munt Notaris etc. ende
voor de nagenoemde getuijgen Jakob
Adriaense van Scharwoud kock, out
30 jaren, Pieter Cornelisz van Schellinkhout
bootsman out 36 jaren, Tamis Klaesz
van Scharwoud out 35 jaren ende Cornelis
Willemsz van Lambertschaegh out 19 jaren
beijde matroosen ende alle in die
bedieninge nu laest gevaeren hebbende
met het schip De Veer, daer schipper
op is Cornelis Claesz Veer wonende in Wester-
blocker, dewelcke ter requisitie ende
versoecke van denselven haren schipper
hebben getuijgt ende verklaert gelijck sij
doen mits desen. Dat sij deposanten
in 't laeste van November van 't gepasseerde
jaer 1702 van Riga in de Oostsee sijn
gekomen met haer voorn. schip geladen
met hennip, hennipsaet, en slaghsaet
mitsgaders fijnsaet ende asch, ende dat
alsdoen onder het belaeden van haer voorn. schip
op de reede voor Riga, het slaghsaet
met opene boots in sacken door
hard weer sneeuw, en regen,
voor een gedeelte nat aen boord gekomen is. Voorts
verklaerden de deposanten sij met
haer voorn. ladinge op de 27 Maert
in 't Vlie binnen en op de 2 April
deses jaers daer aen volgende voor de palen van
Amsterdam sijn gekomen; ende dat
haer schip op de voorn. voijagie

p. 2
van alles wel voorsien en naer behooren
digt is geweest; ende dat sij deposanten
op deselve reijse naer dese landen
op de geheele Noortsee, gedurich quaet
weer hebben gehadt: waerdoor
somtijts wel eenich seewater maer geen stortinge hebben over-
gekregen, 't welcke oock wel heeft
kunnen doordringen niettegenstaende
de luijcken wel voorsien sijn geweest
met presennings, en de masten met
kraegen: soodanich dat door de
voornoemde langhdurige reijse uijt
de Oostsee nae dese landen, het voorn.
slaghsaet onderwegen in 't schip seer
sterck is gebroeijt: 't welck sij in 't lossen
van 't selve slaghsaet, soo vast aen-
malkander hebben gevonden dat sij
met bijl en ballastschoppen daer in
mosten hacken om 't selve los te maken,
verklaerden wijders gedurende de voorn.
herwaerts reijse geen sonderlinge
leckagie in haer schip te hebben vernom-
en nae de ontlossinge van 't voorsz.
slaghsaet 't welck voor in de boegh
heeft gelegen, is 't schip aldaer droog
ende wel bevonden: en buijten alle
twijffel is 't slaghsaet gebroeijt omdat
nat aen boord is gekomen
als voren vermelt. Eijndigende
hare verklaringe, presenteerden deselve
des noots bij eede te bevestigen,

p. 3
aldus gepasseert in Hoorn voorsz. ter
presentie van Jakob Prooij Nooder ende
Pieter Steen als getuijgen hiertoe
versogt.

Ondergetekenden
Jacob Adriaenz
pietter Cornelisz
tams claessen
corrnelis willems
Jacob proij Noder
Pieter Sten

Mij present
Jan Munt
Notaris Publiqc

Woordverklaringen
compareren - verschijnen
deposant - degene die een getuigenverklaring aflegt
presennings - dekkleed van geteerd zeildoek, dat over de luiken van een schip werd gespannen om het indringen van zeewater te voorkomen
requirant - degene op wiens verzoek de getuigenverklairng wordt opgesteld
slaghsaet - vlas- of lijnzaad dat bestemd is om er olie uit te slaan
ter requisitie van - op verzoek van

Bron
Westfries Archief, Hoorn
Toegangsnummer 1685
Oud Notarieel Archief
Hoorn
Notaris Jan Munt
inv. nr. 2286

Transcriptie gemaakt door Frans Kwaad,
23 mei 2011