Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Verkoop van het schip "De Liefde", liggende bij de Raecksjes Brug in Hoorn

Berichten uit het Oud Archief van Hoorn - Nr. 17
Oud Notarieel Archief Hoorn - Anno 1704

(De onderstreepte woorden worden aan het slot verklaard.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.
De transcriptie van de tekst wordt voortgezet onder de afbeelding.)

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

p. 1
Op huijden den 13 September anno 1704
compareerde voor mij Jan Munt notaris etc.
en de voor de naergenoemde getuijgen
Jan Gijsbetsz Allen binneschipper ende
burger alhier ende verklaerde gecon-
stitueert
ende volmagtich gemaekt
te hebben gelijck hij doet mits desen,
sijn swager Klaes Dircksz Gogh wonende
in de Hr. Huijgenwaert, omme uijt
den naem ende vanwegen hem comparant
te verkoopen in openbare veijlinge
ofte uijt der handt een wijtschip
genoemd De Liefde int jaer 1677
nieuw uijtgehaelt, langh over 't steven
67 voeten, wijt omtrent 17 3/4 voeten, hol
nae advenant met sijn ronthout
opstaende ende loopende want, anckers,
seijlen, touwen, ende vordere toe ende
aenbehoorende gereetschappen, sulcks
ende soodanige als 't selve bij hem is
gevoert, en 't schip is leggende bij
't Raecksjes brugh op soodanige voor-
waerden ende condities als de
gemagtigde raetsaem sal vinden:
't selve schip en aenkleven vandien naer
costume wettelijck te transporteren
in vollen en vrijen eijgendom op ende
over te dragen de kooppenningen ofte

p. 2
custinghbrieve te ontfangen ende de
selve te betalen daer 't van noode
wesen sal. Ende voorts generalijk
aengaende 't gene voorsz. alles te
doen 't gunt hij comparant selfs present
sijnde soude konnen ende mogen
doen in omnibus et contra om-
nes ad negotia vel ad lites cum
protestate substituendi. Belovende
te approberen voorgoet ende van
waerden te houden en doen kond
alle 't gene uijt kragte deses sal
worden gedaen en verrigt onder
verbant als naer regte. Aldus
gepasseert in Hoorn voorsz. ter
presentie van Pieter Reijersz. Beets
ende Hendrick Willemsz als getuijgen
hier toe versogt.

Ondergetekenden
Jan Gijsbersz Alle
P Reijersz Beets
Hendrick Willemsz

Mij present
Jan Munt
Notaris publicq

Woordverklaringen
approberen - goedkeuren
compareren - verschijnen
constitueren - volmacht geven
custinghbrief - schuldbekentenis

Bron
Westfries Archief, Hoorn
Toegangsnummer 1685
Oud Notarieel Archief
Hoorn
Notaris Jan Munt
inv. nr. 2286

Transcriptie gemaakt door Frans Kwaad,
4 juni 2011