Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

april

De commissie Maatschappelijke Aangelegenheden verbaast zich erover dat de gemeente voorstelt de aanleg van een lift in het nieuwe gebouw van het creativiteitscentrum De Blauwe Schuit te betalen uit het fonds Wet Voorziening Gehandicapten. Het circa 75-jarig verhuurbedrijf van toneelkostuums Ridderikhoff en Van Schoten kondigt aan het bedrijf te beëindigen. Wethouder J. van Es zegt toe bouw- of verbouwingsplannen van openbare gebouwen voortaan te laten toetsen op maximale toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten. Op het Oostereiland wordt begonnen met de aanleg van extra beveiligingen voor de gevangenis ter waarde van anderhalf miljoen gulden. Burgemeester P. Janssens geeft aan bezwaar te hebben tegen de vestiging van een amusementscentrum aan het Nieuwland. De Stichting Stad Hoorn wil dat er een einde komt aan de onenigheid en de communicatiestoornissen tussen de ondernemers in de binnenstad en het gemeentebestuur. De perikelen rond herinrichting van Kleine Noord en Roode Steen vormen hiervoor de aanleiding. Er wordt een festival georganiseerd waarbij 24 muziekgroepen eigen composities spelen in diverse etablissementen in de binnenstad. Voor deze happening op 13 april wordt ook via Internet reclame gemaakt. Het districtsbureau van de politie aan de Blokmergouw, gebouwd in 1980, wordt fors uitgebreid en gemoderniseerd. Een aantal inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag richt de "Stichting Blok Weer Groen" op om het gebied Blokweer als groen gebied te behouden. Het Algemeen Maatschappelijk Werk in Hoorn wil per 1 januari 1998 starten met inkomensbeheer voor cliënten die hun inkomsten en uitgaven volledig uit handen willen geven. Verwijzing naar een Stichting Inkomensbeheer elders wordt daardoor niet meer nodig. Het CDA in Hoorn kiest de 25-jarige Daniël Vrolijk tot nieuwe voorzitter van de afdeling. Willem Meyles wordt onverwacht schaakkampioen van West-Friesland. Hij is lid van Caïssa. Naar aanleiding van problemen rond de voorgenomen afsluiting van het Kleine Noord stapt het voltallige bestuur van de Belangenvereniging Kleine Noord op. Ondanks tegenstrijdige berichten blijkt de gemeenteraad niet gebonden aan afspraken die B. en W. gemaakt hebben met een combinatie van projectontwikkelaars over woningbouw in Blokweer. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland vinden het niet nodig voor bestemmingsplan-Visserseiland nog eens een inspraakronde in te lassen. De gemeentelijke Ombudscommissie van Hoorn heeft ernstige kritiek op de wijze waarop vorig jaar het College en de afdelingshoofden ingediende klachten afhandelden. De gemeente geeft anderhalf miljoen gulden uit voor onderhoud aan de Provincialeweg tussen Willemsweg en industrieterrein Hoorn 80. Hierbij is een onderhoudsperiode van 10 jaar inbegrepen. Hoorn verzet zich tegen de aanleg van een bedrijventerrein in het gebied Blauwe Berg, ten oosten van de rijksweg A7, zoals voorzien in het provinciaal uitwerkingsplan voor het HES-gebied. Het Bureau Arends en Samhoud Verkeers- en Vervoerskundige Diensten doet in een rapport over de verkeersveiligheid in Hoorn een flink aantal suggesties. De maatregelen voor verbetering van de verkeersveiligheid en aanpassing van de hoofdwegenstructuur vragen totaal om een investering van meer dan 1 miljard gulden. Het bestuur van de scholengemeenschap TABOR benoemt M. Wildeboer-Jager per 1 augustus a.s. tot voorzitter van de kerndirectie. Bij de gemeente komen meer dan 2000 bezwaarschriften binnen tegen de taxatie van woonhuizen voor de onroerendezaakbelasting. Het college van B. en W. grijpt het werkbezoek van staatssecretaris van Cultuur A. Nuis aan om te wijzen op de deplorabele toestand waarin diverse monumenten in de stad verkeren. Het beleid van de provincie maakt het voor de gemeente nodig een aantal bestemmingsplannen te actualiseren. Daardoor zullen kostbare wijzigingsprocedures vermeden kunnen worden. Nog dit jaar zal begonnen worden met de restauratie van de hervormde kerk in Zwaag. Hoorn mag in de toekomstige bouwplannen minder woningen bouwen dan oorspronkelijk was overeengekomen. De commissie stadsontwikkeling stemt in met de brief die het teleurgestelde college daarover schrijft naar Gedeputeerde Staten. Rechter M. Zijp uit Alkmaar is van oordeel dat het woningtekort in Hoorn niet zodanig groot is dat daardoor een versnelde procedure voor de bouw van 112 huizen op het Visserseiland gerechtvaardigd is. Daarom is besloten de bouwvergunning te schorsen. Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan door de Provincie goedgekeurd. Daarin past de bouw van de 112 huizen wel. De bezwaarmakers gaan met de procedure echter door tot aan de Raad van State. Margreet van Hoorn is 75 jaar. Ook Imca Marina komt haar feliciteren. De fractie van Groen Links pleit in een initiatiefvoorstel voor het benutten van bedrijventerrein De Schelphoek en een 500 hectare groot gebied in de Leekerlanden voor de uitbreiding van recreatieve mogelijkheden voor de West-Friezen. Overtredingen van horecabezoekers en -exploitanten zullen in de komende zomer door de gemeente en de politie met een "lik-op-stuk-beleid" worden beantwoord. Voor acht nieuwe banen bij de gemeente bestaat belangstelling bij bijna 300 jongeren tot 25 jaar. Onder hen zijn bijna 200 vrouwelijke kandidaten. De vice-voorzitter van de afdeling Hoorn van Horeca Nederland roept de gemeente op tot een gezamenlijke aanpak te komen van de problemen die ontstaan door gecombineerd gebruik van pillen en drank.