Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

november

De commissies stadsontwikkeling en gemeentewerken en verkeer reageren enthousiast op de nieuwbouwplannen voor het Westfries Gasthuis aan de Maelsonstraat. De ledenvergadering van v.v. Hollandia gaat akkoord met nieuwbouw van de kantine. De exploitatie is haalbaar wanneer deze in de zomermaanden voor het dagtoerisme in het Julianapark een functie kan vervullen. De woningstichting Hoorn gaat in 1998 voor bijna 11 miljoen gulden renovatiewerkzaamheden aan huurwoningen in de Grote Waal uitvoeren. Voor de herinrichting van het Grote Noord zal een baatbelasting van fl. 725.- per strekkende meter gevel worden geheven. Wethouder T. Hoogkamer trekt de omstreden bepaling "voorschrift 10" in de Hoornse parkeerverordening in. Daarin stond dat aan bezwaarmakers tegen de hoogte van de prijs voor een parkeervergunning in de stad meegedeeld moest worden dat zij hun vergunning kwijt zouden zijn. De bepaling was overigens niet officieel gepubliceerd. Directeur van Woningstichting Hoorn L. Bonnema vertrekt wegens het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd. Plannen voor de realisatie van een stadslogement in de "panden van Ridderikhoff" aan de Roode Steen worden in de war gestuurd door het voornemen van de Gedeputeerde Staten geen subsidie te verlenen aan dergelijke projecten in Noord-Holland. Bewoners van de Eikstraat bepleiten het behoud van de monumentale eiken in hun straat. Die bomen worden bedreigd door werkzaamheden aan de riolering. Wethouder G. van der Meer van ruimtelijke ordening vindt dat de inspraak over bouwplannen moet worden heroverwogen. "Het leidt tot zo grote vertraging dat projectontwikkelaars Hoorn mogelijk gaan mijden". Op de jaarlijkse najaarsveemarkt worden ongeveer 500 koeien en kalveren aangevoerd. Het college van Hoorn vraagt alsnog voor 1998 een bijdrage van bijna twee miljoen gulden uit het Stadsvernieuwingsfonds van de provincie ten behoeve van de sanering en nieuwbouw op het Jeudje. De aanvrage van vorig jaar is niet gehonoreerd. De Stichting Stadsherstel heeft het pand Appelhaven 6 in erfpacht genomen en gaat daarin zeven appartementen realiseren. Daartoe zal de gemeente Hoorn een lening van 1,4 miljoen gulden verstrekken. Door het afsluiten van een nieuw contract over de schoonmaak van het Westfries Gasthuis worden 37 mensen werkloos. Het college van B. en W. stelt voor een proef gedurende een jaar te doen met flexibele openingstijden voor de Hoornse cafés volgens het zogenaamde Purmerends model. Dan zullen na sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten, terwijl voor de nog aanwezigen wel getapt wordt. De Hoornse politiek verzet zich niet tegen de samenvoeging van winkelpand Gouw 16 en het belendende pand van de Hema. Holdingmaatschappij De Telegraaf besluit voor Drukkerij Noord-Holland een nieuwe pers te bouwen in Alkmaar. Daardoor verliest Hoorn definitief de vestiging met 160 werknemers. Gedeputeerde Staten wijzen de aanvraag van het Westfries Museum van fl. 300.000,- voor een educatief project af. De commissie milieu stemt in met het voorstel van de gemeente om de overlast van duiven op het Grote Noord en de Roode Steen rigoreus aan te pakken. In de Hervormde kerk te Blokker start een ingrijpende onderhoudsbeurt van het interieur: de bonte knaagkever moet bestreden worden en houtdelen moeten worden vervangen. De vereniging Oud Hoorn gispt het voortdurend gebruik maken door de gemeente van snelle wijzigingsprocedures van bestemmingsplannen om daarmee bouwplannen te realiseren.