Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

september

Met de verhuizing naar het voormalige zwembad Vredehof komt voor De Blauwe Schuit, centrum voor kunstzinnige en culturele vorming, een einde aan de huisvestingsproblematiek. Wethouder J. Schaper verricht de officiële opening van het verbouwde pand. Het gymlokaal aan de Julianalaan zal van de gemeente worden overgenomen door de Zwaagse Gymnastiek- en Turnvereniging. Het tekort aan stallingen voor fietsen bij het station in Hoorn wordt pijnlijk duidelijk gemaakt door een actie van de spoorwegpolitie: de her en der geplaatste rijwielen worden op één grote hoop gegooid. De gemeente trekt fl. 100.000,- uit voor verkeersremmende maatregelen op het Keern en de Berkmergouw. Bij de renovatiewerkzaamheden in het Julianapark is een deel van de omheining van het complex van v.v. Hollandia verkeerd aangelegd. Ten gevolge daarvan moet de inmiddels door vrijwilligers aangelegde staantribune voor een deel weer worden afgebroken. In het concept landschapsplan dat door bureau Grontmij voor West-Friesland is gemaakt, wordt voorgesteld de rijksweg A7 tussen De Hulk en Wognum te verleggen. Zo ontstaat ruimte voor verschillende bouwbehoeften en blijft het Westfriese landschap zoveel mogelijk gespaard. De gemeente ontvangt 1,1 miljoen gulden subsidie van het Rijk voor armoedebestrijding. Daarmee kan Hoorn de problematiek slechts ten dele oplossen. De sector Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) van de gemeente Hoorn heeft het certificaat ISO-9001 ontvangen. Dit bevestigt dat de sector op een bepaald kwaliteitsniveau werkt. In verband met toekomstige ontwikkelingen waarbij het Liornehuis en Lindendael zijn betrokken, wordt in het Liornehuis een verpleegafdeling voor demente bejaarden geopend. De gemeente Hoorn wil een stedenbouwkundig plan ontwikkelen voor de omgeving van de Vale Hen en het Breed. Het is van belang voor zowel het Kwaliteitplan Hoornse Binnenstad als voor effecten van de bouw van de nieuwe schouwburg. Omdat het leerwerkproject Avanda verliesgevend werkt en omdat er nauwelijks langdurig werklozen voor te vinden zijn zal de Stichting Rentree het project per 1 januari 1998 beëindigen. Aan Dirk Beemster wordt de Kunst en Cultuurprijs 1996 van de gemeente Hoorn toegekend. Het bestuur van watersportvereniging De Karperskuyl verzet zich tegen de plannen van de gemeente om een stuk grond dat de vereniging in gebruik heeft, te bebouwen. De lasten van de openbare bibliotheek zijn de laatste jaren fors toegenomen. Daardoor en door een daling van het aantal leden, is naast verhoging van de contributie een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig. Voor 1997 bedraagt deze fl. 2.489.000,-. Op een bijeenkomst over vandalisme in cultureel centrum De Plataan in Zwaag blijkt dat de bevolking van Zwaag te kampen heeft met criminele jongeren en vandalisme. Verpleeghuis Lindendael viert het 25-jarig bestaan. Volgens plannen die aan de Hoornse politiek worden gepresenteerd, zal op de plek van de brandweerkazerne aan het Kleine Oost een complex van 46 huurwoningen worden gebouwd. In een voorlopig vonnis geeft de Raad van State in Den Haag aan dat de gemeente Hoorn geen middelen heeft om het gebruik van een skybeamer op het dak van café De Heertjes aan de Roode Steen te verbieden. De gemeente wacht nu op het in werking treden van een Algemene Maatregel van Bestuur per 1 januari 1998. De monumentencommissie van de gemeente Hoorn is van mening dat het pand van de familie Schermer aan het Kleine Noord 47 op de rijksmonumentenlijst moet worden geplaatst. Schermer Beheer b.v. heeft hiertegen bezwaar aangetekend. De restauratie van de Hervormde kerk in Zwaag gaat van start. Tijdens de restauratie maakt de Hervormde gemeente gebruik van de Lourdeskapel van de katholieke parochie van Zwaag. Als onderdeel van het renovatieplan voor het Wilhelminapark wordt voorgesteld om vijftien woningen te houwen op het huidige D-veld van s.v. Always Forward. Voorts wordt een waterpartij op de plaats van het sportveld aan het Zwarte Pad in de gemeentelijke plannen opgenomen. De ondergronds gelegen particuliere benzinetank op de hoek van de Oude Doelenkade en de Korenmarkt wordt verwijderd en de vervuilde grond wordt gesaneerd. Voor de brandstofvoorziening van schepen wordt een oplossing gezocht. Door het besluit van de Raad van State dat de provinciale goedkeuring van het bestemmingsplan Visserseiland is verstrekt door een onbevoegde ambtenaar loopt de uitvoering van het bouwplan vertraging op. De gemeente komt terug van haar voornemen om 14 werkervaringsplaatsen binnen het gemeentelijk apparaat volgens de regeling van minister Melkert te realiseren. Een conflict met het Georganiseerd Overleg over de invulling ervan ligt aan het besluit ten grondslag. De gemeente wil niet voldoen aan de eis de werknemers met een Melkertbaan na een jaar een vaste aanstelling te geven. Het gerenoveerde wijkcentrum De Grote Waal wordt officieel in gebruik genomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor op de bedrijventerreinen in de gemeente een horecavoorziening toe te staan in de vorm van een kiosk of een horecapunt in een bedrijfspand. J. Vriend uit Zwaag ontvangt bij de viering van zijn zilveren jubileum als vrijwilliger bij de ziekenomroep ROVOZ de koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau. De organisaties die deelnemen in de Stuurgroep Kwaliteitsplan Hoornse Binnenstad keuren de uitgangspunten voor de uitwerking van het plan goed. In Hoorn is de Stichting Evenementen Horeca Hoorn opgericht. Doel is door samenwerking van de exploitanten aan de Roode Steen en aan het Kerkplein het uitgaansleven in de binnenstad "nieuw elan" te geven. De gemeente doet aangifte bij de politie van het illegaal kappen van bomen aan het Robert Stoltzhof. De Vereniging Oud Hoorn krijgt de beschikking over het VOC-pakhuis op de hoek Onder de Boompjes/Pakhuisstraat. Zij is voornemens hier o.a. een historisch documentatiecentrum en een winkel in te richten.