Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

december

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover een nieuw verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het stelt voor te onderzoeken of er in Hoorn een geschikte plek is voor een centrum dat gedurende 5 jaar plaats biedt aan 350 à 400 asielzoekers. De gemeente en de horeca-ondernemers op de Roode Steen verzorgen sfeerverlichting in de bomenrij aan de noordzijde van het plein. De Hoornse politiek is bereid aan de realisatie van een overdekte ijsbaan mee te werken als de andere 12 gemeenten in West-Friesland voluit meebetalen. Het voormalige pand van het Waterschap Westfriesland aan het Grote Oost 6 wordt door de gemeente voor 1,4 miljoen gulden k.k. verkocht. Een Hoorns advocatenkantoor zal het pand betrekken. Per 1 januari 2001 wordt in Hoorn een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) voor geheel West-Friesland gevestigd in het arbeidsbureau aan de Maelsonstraat. Om de wateroverlast in het (gerenoveerde) Julianapark te bestrijden wordt o.a. een meanderende rivier uitgegraven. Met geld van het Rijk investeert de gemeente bijna 3 miljoen gulden in de uitbreiding van de kinderopvang. Het aantal opvangplaatsen zal met 311,7 toenemen tot 760. De openbare bibliotheek in de Wisselstraat is voor 1,5 miljoen gulden volledig heringericht. In de busroute van Kersenboogerd en Blokker naar het centrum van de stad blijft het NS-station Kersenboogerd als halte gehandhaafd. Remy Hira Sing, oprichter van de Stichting Tamara en raadslid voor de PvdA, is benoemd als directeur van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GG&GD en tot hoogleraar Jeugdgezondheidszorg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Aan de oostzijde van het Oostereiland, ter hoogte van het wachthuisje, zal een klipper worden afgemeerd als oliebunkerschip in combinatie met vuilwaterstation. De eigenaar gaat er op wonen en zal ook handelen in scheepsbenodigdheden. De vergunning geldt voor vijf jaar. De hertaxatie in het kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting geeft aan dat de totale waarde van alle onroerend goed in de gemeente Hoorn zo'n 9 miljard gulden bedraagt. Met een nieuwe leiding en een aanvulling op de begroting door de gemeente Hoorn zal het centrum voor kunstzinnige vorming De Blauwe Schuit een nieuwe start maken. In het Overleg Leefbaarheid Binnenstad wordt gepleit voor spreiding van het aantal coffeeshops over de stad. Een hoofdleiding van de riolering in de wijk Risdam is door rioolgas aangetast en stort in nabij de Ballenbrug aan de Zwaagmergouw. De Archeologische Werkgroep Nederland afdeling Hoorn krijgt de Eenhoornzegel bij gelegenheid van het feit dat het Rijk aan haar de bevoegdheid tot het doen van opgravingen heeft toegekend. De werkgroep ‘Grenzenloos Kerstfeest’ organiseert op 24 december een intercultureel programma in gebouw Velius van het Horizon College aan de Maelsonstraat. Op het woonwagencentrum aan de Bobeldijk worden 12 nieuwe plaatsen voor wagens aangelegd. De Oosterpoortbrug verkeert in slechte staat en moet volledig gerenoveerd worden. Om redenen van subsidieverwerving wordt al met de uitvoering begonnen nog voordat de politiek toestemming heeft gegeven. De gemeente geeft een bureau opdracht om de rol van de gemeente op het gebied van openbaar vervoer te onderzoeken. Kleinschalig busvervoer, gericht op de binnenstad, behoort uitdrukkelijk tot de te bestuderen zaken. In het nieuwe Actieplan voor de Bereikbare Binnenstad wordt rekening gehouden met de aanleg van een (tijdelijke) extra parkeerlaag op het Pelmolenpad. Voor de herinrichting van straten en woongebieden trekt de gemeente zelf 20 miljoen gulden uit, te besteden in de komende vijf jaar. Via een spoedprocedure is de gemeente in beroep gegaan tegen een dwangsom van fl. 300.000 die door de staatssecretaris van verkeer en waterstaat is opgelegd om te bereiken dat de Vluchthaven afdoende wordt uitgebaggerd. De Raad van State is van oordeel dat beide partijen het geschil ‘in de kroeg’ moeten gaan uitpraten. Op de bovenverdieping van de werkplaats van de Museumstoomtram in Hoorn is een documentatiecentrum van de Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik ingericht. De geschiedenis van de stoomtram in Nederland wordt er in belicht. Hierdoor heeft het centrum een landelijke functie als vraagbaak voor geïnteresseerden. De gemeente en de Woningstichting Hoorn zullen in de komende vier jaar 600 seniorwoningen verbeteren. Hiermee is zes miljoen gulden gemoeid. Uit onvrede over de aanpak van problemen inzake het beheer van het Wilhelminapark door de gemeente zegt de Stichting Het Engelse Park de overeenkomst over beheer en onderhoud van het park tussentijds op. Het wetenschappelijk bewijs dat de menselijke resten van waarschijnlijk een Inuk echt van Groenland afkomstig zijn, kan nog niet worden geleverd. De mummie van de eskimo zal dus naar het zich laat aanzien in het Westfries Museum blijven.