Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

september

In het centrum voor kunstzinnige vorming de Blauwe Schuit aan de Vredehofstraat wordt oefenruimte gereserveerd voor het Westfries Pop Kollectief, jongerencentrum Manifesto en muziekschool Gerard Boedijn. Op de Roode Steen wordt een bloementapijt van 125.000 begonia's gelegd door de Stichting Bloementapijt West-Friesland. Het ontwerp is van voorzitter Martin Bonne. Het tapijt wordt gelegd door vrijwilligers van Zwemvereniging Hoorn. Schouwburg Het Park verkoopt een record aantal kaarten voor het nieuwe seizoen. Er worden 4069 abonnementen verkocht en voor de cursus Toneel Kijken schrijven zich 117 mensen in. Het Rijk heeft besloten dat het prostitutieverbod per 1 oktober uit het Wetboek van Strafrecht moet worden gehaald. De gemeente Hoorn bereidt nieuw beleid terzake voor. De politiek spreekt zich uit voor een terughoudende opstelling. Bij gelegenheid van zijn 75e verjaardag ontvangt H.J. Zantkuijl in de Statenpoort de gouden legpenning van de stad Hoorn. Hij heeft gedurende ruim tien jaar een belangrijke adviserende rol gespeeld bij restauraties en nieuwbouw in de binnenstad. Op de Open Monumentendag verricht dijkgraaf J. Bruins Slot de officiële opening van het Hoorns Affichemuseum in de voormalige waterschapspanden aan het Grote Oost. De Hoornse politiek heeft de aanstelling van stadsarcheologe Tosca van der Walle uitgebreid naar een full time functie met een assistent. Daardoor kan met succes een eigen opgravingsbevoegdheid worden aangevraagd bij de rijksoverheid. Het gemeentebestuur besluit dit jaar niet mee te doen aan de organisatie van een autovrije zondag. Het is nog niet overtuigd van voldoende steun voor een dergelijk initiatief. Simon Commandeur treedt terug als fractieleider van de VVD in de gemeenteraad. Hij wordt in die functie opgevolgd door Henk Hansen. Commandeur blijft wel raadslid. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft de NS opdracht gegeven onderzoek te doen naar een mogelijke verbetering van de huidige voetgangersbrug over de sporen van het station. Multikabel sluit bij wijze van proef de ondernemingen op het bedrijventerrein Westfrisia aan op internet. Wegens procedurefouten moet de gemeente Hoorn fl. 12.000 terugbetalen aan zeventien ondernemers die in 1996 een parkeervergunning voor de binnenstad hebben aangevraagd. Het bestuur van de Hoornse VVV tekent met de besturen van Alkmaar en Bergen/Schoorl een intentieverklaring tot samengaan in een organisatie van kust tot kust. In een vergadering van de bestuursraad van Samenwerkings Orgaan West-Friesland geeft burgemeester P. Janssens aan dat de gemeente Hoorn gekant is tegen de planning van het Drachterbos in het regionale landschapsplan. Archeologen stuiten bij hun graafwerkzaamheden op de hoek Roode Steen/Grote Noord op de restanten van een eenvoudige hut uit de periode 1200 tot 1225. De Hoornse dierenarts A. Groenewold neemt na 32 jaar afscheid van haar praktijk. Peter Kik ontvangt bij zijn afscheid als ambtenaar van de gemeente de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. De Stichting Stadsherstel draagt het nieuw gebouwde pand aan de Kruisstraat over aan het bestuur van de Wereldwinkel. De Hoornse politiek gaat akkoord met de Nota Verkeer en Parkeren voor de binnenstad. De uitvoering ervan geschiedt in fasen, waarbij van buiten (toevoerwegen) naar binnen (centrum) wordt gewerkt. De gemeente Hoorn krijgt uit het Provinciale Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing bijna 11 miljoen gulden voor de uitvoering van plannen als bodemsanering, nieuwbouw van diverse projecten, restauraties en verbetering van het openbare gebied. In een notitie van de afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu van de gemeente wordt aangegeven dat het Streekziekenhuis en het Liornehuis moeten worden gesloopt om plaats te maken voor woningen en kantoren. De procedure voor de stedenbouwkundige uitgangspunten voor het gehele gebied wordt gestart. De commissie welzijn en milieu oordeelt dat na de ontvangst van de eerste rapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een oosters badhuis in Hoorn verder onderzoek niet nodig is. Zij gaat daarbij voorbij aan het feit dat de gemeenteraad voor een compleet onderzoek opdracht had gegeven. Fractievoorzitter Visser van Groen Links stelt dit aan de kaak en beticht wethouder Van Es van manipulatie. Het verpleeghuis De Hoge Hop aan de Roerdomp in de Kersenboogerd wordt officieel geopend door directeur M. Snijders van Univé.