Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Grote Kerk te Hoorn

Het carillon - Restauratie jaren 80 - 90 vorige eeuw

Restauratie jaren 80 - 90 vorige eeuw

Vanaf 1981 werden gelukkig pogingen ondernomen het tij te keren. Aanstelling van een stadsbeiaardier wees de gemeente Hoorn af: te duur. Aan een restauratieplan wilde men echter wèl meewerken. De actie om het noodzakelijke kapitaal voor herstel bijeen te brengen werd gegoten in de vorm van een klok- en klepel adoptieactie. Met aanvankelijk matig resultaat kwam er vanaf 1986 flink vaart in de adoptie van klokken, zo zelfs dat ook nog een kompleet nieuw speelwerk kon worden aangeschaft.

Klokschenking in 1991
Klokschenking 1991
Op 28 juni 1991 is het gerestaureerde en uitgebreide carillon weer in gebruik genomen. Dat gebeurde met toespraken, riante concerten en aanvullende giften.

Maar liefst 50 klokken van licht tot zeer zwaar (de grootste weegt 1550 kg!) klonken in vreugdevolle tonen over de stad. Met evenzoveel vreugde droeg het bestuur van de Vereniging Het Carillon het instrument aan de gemeente Hoorn over. Dit des te meer omdat het gemeentebestuur had besloten weer een stadsbeiaardier aan te stellen. Als zodanig is de heer Frits Reynaert sinds 1991 in dienst. Vanaf dit jaar verzorgt de Vereniging Het Carillon, met steun van een 80 leden, in de zomermaanden een aantal beiaardconcerten.

Asten, het gieten van de grote klok voor de Grote Kerk Een grote restauratie van de toren schonk de gelegenheid om het carillon te voltooien met het aanbrengen van twee zware klokken.
Een actie daartoe leverde in korte tijd een ongedacht resultaat op. Het ingebruikname concert vond plaats op 27 mei 1999, naar goede traditie omhuld met enige feestelijkheden. Maar liefst 4418 kg brons van zware kwaliteit en toonaard werd toegevoegd aan de 50 reeds aanwezige klokken.

Zo vervult dan weer, conform het woord van een (verder onbekende) oude schrijver: "De klanck van Horens lof ontel'bre oren, soo ras het klockespel tot Hooren zich laet Hooren".

Waakzaamheid blijft echter geboden. Pogingen van het gemeentebestuur om in 2004 de Hoornse stadsbeiaardier weg te bezuinigen konden worden afgewend.

Alleen met de bewogen steun van een flink ledenbestand kan de Vereniging Het Carillon haar taak vervullen en voortzetten. Moge het daaraan niet ontbreken, nu en in de toekomst.

 

dhr. Albert de Graaf, auteur artikel Januari 2005.

Met dank voor de verstrekte gegevens aan de heren L.P.M. Hoogeveen en H.A.M. Stumpel, de samensteller, Albert de Graaf.


foto rechts:
Albert de Graaf, april 1999

 

 

Vereniging Het Carillon te Hoorn

Contributie van Vereniging Het Carillon te Hoorn bedraagt € 10,00. Ook een eenmalige bijdrage aan vereniging Het Carillon op bankrekeningnummer NL21 ABNA 0475 3297 67 bij de ABN/Amro te Hoorn wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie, opgave als nieuw lid of een rondleiding in de toren: Harm Stumpel, Groote Oost 34, 1621 BW Hoorn - telefoon 0229-211073

Zie ook:  Carillon luidt noodklok (01-07-2004)