Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

R.K. kerk Sint Cyriacus en Franciscus

De ramen in de St. Cyriacuskerk

Doopkapel

doopkapel

Verschijning van het Heilig Hart aan de gelukzalige Margaretha Maria
In 1896 geschonken door de heer F. Kaag


 

Twee grote ramen in het transept

raam openbaring boek der openbaring (evangeliezijde)
Voorstellende: Verering van Christus in de hemel. In het bovenste medaillon een afbeelding van God de vader.

De zoon gods zetelt in het midden met het boek der openbaring. Er tussen een afbeelding van de heilige geest in de vorm van een duif. De engelen roepen de mensen op en van alle zijden komen de heilige vrienden Gods.
Voor de troon de H. Maagd, S. Joannes de Doper, de paus , Moses(met de wettafelen), David met de harp, Ignatius, Bernardus en anderen. 

De onderste afdeling geeft de glorieuze belijdenis van de H.H. Martelaren van Gorcum, die niet met de mond alleen, maar met het offer van hun bloed instemden met het koor van alle heiligen in de hemel.

wonder van Amsterdam wonder van Amsterdam
Het raam aan de Epistelzijde stelt voor de verheerlijking van Christus op aarde in zijn heilig sacrament. Bovenaan vindt men het wonder van Amsterdam, de Heilige hostie zwevende in het vuur.

De grote voorstelling is de heilige stede te Amsterdam, waar keizer Maximiliaan neerknielt bij het heilige sacrament.

Daaronder: het wonder van de heilige Antonius, die de uitgehongerde ezel zijn voedsel deed vergeten om neer te knielen voor het heilige sacrament.

Beide ramen zijn geschonken door de heer P. R(enckens) en zijn echtgenote G. M(aassen) in 1903, zoals staat aangegeven op de ramen zelf.


 

De galerij

raam heilige familie heilige familie

Boven de galerij aan de zuidzijde zijn nog twee mooie geschilderde ramen.
- Boodschap des engels aan Maria.
- De heilige familie. (Zie foto links)

De ramen zijn alle het werk van de firma Nicolas en Zoon te Roermond.

De vijf bovenste ramen in het priesterkoor spreken van het offer dat op het altaar wordt opgedragen.
Het middelste raam stelt voor het kruisoffer, de bron van alle genaden en zegeningen.
Links daarvan het laatste avondmaal, waar Christus de H. Mis instelde, de dagelijkse hernieuwing van het kruisoffer.

offer Nog meer links: het offer van Melchisedech, de voorafbeelding van het offer der H. mis.

Melchisedech was ten tijde van Abraham een priester-koning van Salem. (Men neemt aan dat met Salem de stad Jeruzalem wordt aangeduid).

Melchisedech trad Abraham tegemoet met brood en wijn en zegende de aartsvader in naam van El Eljon.


 

Het priesterkoor

De volgende drie ramen in het priesterkoor stellen zes episoden (zie de legenden) voor uit het leven van de heilige Cyriacus, de hoofdpatroon van de gelijknamige kerk. Als diaken had hij tot taak de armen en de gevangenen bij te staan.

St. Cyriacus
st.cyriacus troost

raam
st. cyriacus werkt in Rome

koorramen

Rechts van het kruis: de Verrijzenis (Christus verschijnt aan Magdalena) en de nederdaling van de heilige geest over de apostelen.

Beide ramen stellen voor de vruchten van het heilig kruisoffer, die door de H. Mis aan ons worden geschonken, n.l.

  1. de vergiffenis der zonden en daarmee de opstanding tot een nieuw en onvergankelijk leven.
  2. alle genaden waarmee de H. Geest ons helpt tot alle goede werken en heilige deugden.

 

De voorstellingen van Melchisedech en de Nederdaling van de H. Geest zijn in 1901 geschonken door de heren G. Hackmann en P. Renckens.