Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Aloysius MULO/ULO/MAVO (6)

Opbloei onder nieuw schoolhoofd (1931-1936)

Propaganda

Het teruglopend leerlingenaantal baart het bestuur zorgen. Bij schoolhoofd Hagenaars is er in het verleden meermaals op aangedrongen meer werk te maken van de propaganda voor de school. Hagenaars deed dit echter niet. Alleen de hoofden en zusters van de parochiale scholen in Hoorn bevorderen het bezoek aan de katholieke ulo.

Het bestuur vindt dat in de propaganda benadrukt moet worden ‘dat onze R.K. ulo niet uitsluitend beschouwd moet worden als een gelegenheid om het ulo-diploma te halen, maar ook als een uitstekende inrichting voor voortgezet onderwijs, waarbij het verkrijgen van de nodige ontwikkeling hoofdzaak is en het behalen van het ulo-diploma zelfs achterwege kan blijven.’

Het vertrek van het huidige hoofd biedt de mogelijkheid dat de zo noodzakelijk geachte propaganda weer krachtig ter hand genomen kan worden.

Nieuw schoolhoofd

De ‘oproeping’ voor een nieuw schoolhoofd levert dertien sollicitanten op. Er blijven twee serieuze kandidaten over. De keuze van het bestuur valt op de heer A.G. Buiting uit Den Haag, iemand met veel ervaring in het ulo. Buiting treedt per 1 maart 1931 in dienst.

De benoeming van Buiting blijkt een gouden greep. Hij heeft een uitstekende verstandhouding met de onderwijzers en maakt serieus werk van het werven van leerlingen. Hij bezoekt alle hoofden van katholieke lagere scholen. Bovendien krijgen alle scholen een circulaire om uit te delen in de hoogste klas. In de deze circulaire staat onder meer het volgende:

- Leerlingen worden toegelaten op basis van een verklaring van het hoofd van de lagere school.
- Leerlingen van buiten Hoorn kunnen hun twaalfuurtje onder toezicht op school gebruiken.
- Met de WACO is afgesproken dat leerlingen voor 30 gulden per jaar met de bus naar Hoorn kunnen reizen. Waarbij opgemerkt wordt dat de schooltijden zo zijn vastgesteld dat de leerlingen niet met dezelfde bus reizen als leerlingen van andere scholen.
- De school kan leerlingen voorbereiden op het toelatingsexamen van de kweekschool, het seminarie en de missiehuizen.
- De maandelijkse vergoeding voor bus, warme melk en studieboeken is fl. 3,50 per maand.
- Meisjes worden geacht gesloten kleding met lange mouwen te dragen.

B. Schermer
Bussen van de WACO op he Nieuwe Noord (foto VOH)

Handelsavondschool

In het najaar van 1931 kan het bestuur tevreden vaststellen dat de school dankzij de heer Buiting weer tot bloei komt. Bovendien heeft Buiting de lang gekoesterde wens van een katholieke handelsavondschool in vervulling doen gaan. Deze avondschool staat financieel los van de ulo.

Het bestuur is ook zeer te spreken over ‘de godsdienstige geest’ op de school. Deze is duidelijk toegenomen. Ook de schoolmis wordt goed bezocht.

Architect Verberne

Nieuw NHD
Nieuw Noordhollands Dagblad, 21 augustus 1935

De groei en bloei van de school geven zo veel vertrouwen in de toekomst dat het bestuur aan nieuwbouw gaat denken. De Hoornse architect J. Verberne krijgt opdracht een plan te maken. Eind 1934 gaat een officiële aanvraag voor de bouw van een nieuwe school naar de gemeente.

Op 11 september 1935 wordt de bouw aanbesteed. Met 34.200 gulden is aannemer Y. Kroonenburg uit Heiloo de laagste inschrijver. De gemeente stelt het leegstaande schoolgebouw aan de Kruisstraat beschikbaar als tijdelijk onderkomen.

Om ruimte te maken voor de nieuwe school gaat het herenhuis op nummer 19, waarin de school sinds 1918 gevestigd is, tegen de vlakte. Ook het naastgelegen pand op nummer 18 wordt gesloopt. Op de fundamenten van deze twee panden verrijst de nieuwe school.