Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Aloysius MULO/ULO/MAVO (10)

Ruimtenood en nieuwbouwplannen (ca. 1950 – 1960)

Uitbreidingsplannen

Ondanks de start van het Werenfridus Lyceum in Hoorn en de opening van een de RK St.-Odulphus ULO in Lutjebroek neemt het aantal leerlingen aan de Aloysius ULO na de oorlog weer gestaag toe. Het bestuur acht midden jaren vijftig de tijd rijp voor uitbreiding van het schoolgebouw. Het pand naast de school, Onder de Boompjes 17, is eigendom van de schoolvereniging. Het bestuur wil dit pand, dat bouwvallig is, laten slopen om zo ruimte te maken voor een nieuw overblijflokaal, een grotere fietsenstalling en een royalere speelplaats.

Het college van B en W van Hoorn staat positief tegenover het plan van het bestuur, maar dringt erop aan dat tegelijk met de aanvraag voor de bouw van een nieuw overblijflokaal een aanvraag gedaan wordt voor de bouw van twee leslokalen. Gezien het aantal leerlingen op de basisscholen is de verwachting dat het leerlingenaantal van de Aloysius ULO de komende jaren verder zal toenemen.

Eindexamenleerlingen 1950
Eindexamenleerlingen 1950 (foto collectie Frans van Iersel)

Vier lokalen

In januari 1958 ligt er een nieuw uitbreidingsplan, nu voor vier lokalen. De inspecteur van het lager onderwijs, J. Gelijns, is positief over het ontwerp van de Amsterdamse architect Lau Peters en zegt zijn medewerking toe. Gelijns verwacht een positief besluit van zowel het college van B en W als van het ministerie.

Om dit plan te kunnen uitvoeren moet niet alleen het pand op nummer 17 worden gesloopt maar ook dat op nummer 16. De gemeente zou dat laatste pand moeten aankopen want het schoolbestuur wil geen nieuwe schulden maken; er moet nog 38.000 gulden worden afgelost op een oude lening.

De gemeente is inderdaad bereid mee te werken aan de realisatie van het plan van architect Peters. De directeur van Gemeentewerken, C. Ruitenbeek, meent echter dat volledige nieuwbouw op een andere locatie een goedkopere en meer afdoende oplossing is voor de huisvestingsproblematiek van de Aloysius ULO.

Het schoolbestuur gaat akkoord met het voorstel van Ruitenbeek en geeft de voorkeur aan nieuwbouw in het gebied tussen het Keern en de Koepoortsweg. Daar is ruimte en die locatie is goed bereikbaar.

Onde de Boompjes
De panden Onder de Boompjes 16 en 17 dreigden eind jaren 50 te worden gesloopt (foto Sietse Postma, 2018)

Horlogemakersvakschool

De gemeente stelt tijdens een overleg in mei 1958 voor dat de Aloysius ULO in afwachting van een nieuw onderkomen een gebouwenruil aangaat met de Horlogemakersvakschool, die (ook) dringend verlegen zit om betere huisvesting. Het Aloysius zou dan in afwachting van nieuwbouw met ingang van 1 september 1958 zijn intrek nemen in de gebouwen van de Horlogemakersvakschool aan de C.J.K. van Aalstweg. Het bestuur wijst deze ruil af, omdat onduidelijk is hoe lang men zich zal moeten behelpen met de gebouwen van de vakschool.

Achteraf blijkt dit een verstandig besluit te zijn geweest, want het duurt al met al nog meer dan tien jaar voordat er aan de Berkhouterweg een nieuw gebouw staat voor de Aloysius ULO.

Bestuursperikelen

In de jaren vijftig ondergaat het bestuur van de katholieke schoolvereniging verschillende mutaties. In 1955 wordt pastoor B.G. Stammeijer vice-voorzitter. Hij legt zijn functie al snel weer neer. Hij vindt dat het voltallige bestuur te weinig vergadert, terwijl bij zijn aantreden afgesproken werd dat de vergaderfrequentie verhoogd zou worden. In de praktijk handelt het dagelijks bestuur alle zaken zelfstandig af.

De bestuursleden J. Commandeur en H.J.H. Raat willen hun plaats graag afstaan aan een jongere bestuurder. Bovendien voelt burgemeester Raat, die burgemeester van Wervershoof is, zich minder betrokken bij de Aloysius ULO nu de kinderen uit zijn dorp de voorkeur geven aan de Odulphus ULO in Lutjebroek.

In maart 1958 kan het bestuur twee nieuwe leden verwelkomen. De burgemeester van Wognum, P.J. Commandeur, neemt de plaats in van zijn vader J. Commandeur. Burgemeester Raat wordt opgevolgd door zijn collega van Zwaag, B.J. Kalb. Bij zijn aantreden geeft de burgemeester van Wognum te kennen dat hij zijn autokosten zal declareren. Kalb deelt mee dat hij op de fiets naar de vergaderingen komt. Inmiddels heeft deken Stammeijer zijn plaats in het bestuur weer ingenomen.

Sportdag 1956
Personeel en leerlingen tijdens een sportdag in 1956 (foto collectie Frans van Iersel)

Een opvallende mutatie in het personeelsbestand is het vertrek van S. Stuijfbergen, die vanaf de start van de school als leerkracht aan de school is verbonden. Na bijna veertig jaar stapt hij over naar het Werenfridus Lyceum.

In de bestuursvergadering van 13 mei 1959 wordt opgemerkt dat de jonge leraren een nieuwe sfeer in de school brengen en de samenwerking tussen het hoofd en het personeel veel beter is geworden.