Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van Tussenschool tot Ireneschool 4

Een nieuw schoolgebouw aan de Kruisstraat (1877)

Bezorgdheid

Op 11 maart 1877 verschijnt in de Hoornsche Courant een ingezonden stuk, ondertekend met het pseudoniem Omega. De schrijver maakt zich ernstig zorgen over de gang van zaken op de Armenschool en de Tussenschool. Het verloop onder het personeel is groot. Onderwijzers klagen over het gebrek aan belangstelling voor het onderwijs van de kant van de ouders.

Als tweede oorzaak voor het verloop noemt de scribent de huisvesting van beide scholen: ‘Wie zou toch zo dwaas zijn een groot deel van zijn leven in zulk een gebouw als de Stadsarmen- en Tussenschool te willen doorbrengen, wanneer hij in de gelegenheid is in een beter lokaal werkzaam te kunnen zijn? Mijns inziens schijnt ’t eerder een pakhuis voor kinderen te zijn dan een school waarin gevoel voor ‘t schone moet worden opgewekt. Het is betreurenswaardig dat het hok waarin circa 700 kinderen onderwijs moeten ontvangen, en dat de naam draagt van stads-schoolgebouw, niet reeds lang is afgekeurd.’

In een naschrift pleit ook de redactie van de krant voor een onderzoek naar de werkomstandigheden op de Armen- en Tussenschool. Bovendien wijst zij erop dat er een begin is gemaakt met de bouw van een nieuw gebouw voor de Tussenschool.

Hoornsche Courant, 10 december 1876
Hoornsche Courant, 10 december 1876

Nieuwbouw

Aanvankelijk is het stadsbestuur van plan om het gebouw in de Muntstraat uit te breiden. Maar bij nader inzien is toch gekozen voor nieuwbouw ten behoeve van de Tussenschool op gemeentegrond aan de Kruisstraat. De woning die daar staat en het gebouw van de voormalige Latijnse school zullen worden gesloopt.

Eind november 1876 kondigen B en W de aanbesteding van ‘het bouwen van een Tussenschool voor 280 leerlingen’ aan. Geïnteresseerde aannemers kunnen de voorwaarden voor de aanbesteding thuis bij de gemeente-architect komen inzien. Bovendien zal deze op 11 december nadere informatie verstrekken op het bouwterrein aan de Kruisstraat. De laagste inschrijving die de gemeente niet veel later binnenkrijgt, bedraagt 13.400 gulden. Omdat dit bedrag boven de begroting ligt, wordt de aanbesteding aanvankelijk aangehouden. Uiteindelijk gaat de bouw dan toch van start.

In september 1877 kunnen de inspecteur voor het lager onderwijs in Noord-Holland en de schoolopziener, de heer Faber, het gebouw inwijden. De kosten voor de gemeente bedragen, inclusief het meubilair 15.659 gulden.

Schoolverzuim

Het stadsbestuur en de scholen doen er alles aan dat kinderen regelmatig naar school gaan. Officieel is er nog geen leerplicht. Daarom probeert men het schoolverzuim tegen te gaan door leerlingen die trouw naar school komen, te belonen. Zo is er bij voorbeeld op 7 februari 1881 ’s avonds een groot feest in de zalen van Het Park voor leerlingen van de Tussenschool en de School voor kosteloos onderwijs die het afgelopen jaar weinig of in het geheel geen lessen hebben verzuimd. Het feest vindt plaats op initiatief van burgemeester Baron Van Dedem en is mogelijk gemaakt door ‘onderscheidene aanzienlijke in-gezeten’, zoals het Algemeen Handelsblad vermeldt. De burgemeester is zelf de hele avond aanwezig bij het feest.

Hoornsche Courant, 10 december 1876 width=
Burgemeester Baron Van Dedem