Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

De Kerkmeijer - de Regt Stichting

dhr. KerkmeijerJohan Christiaan Kerkmeijer, geboren 9 december 1875 te Middelburg, kwam in 1896 als tekenleraar aan de toenmalige Hogere Burgerschool naar Hoorn. Hij heeft vele jaren onafgebroken op de bres gestaan voor het behoud van de historische schoonheid in zijn woonplaats en in West-Friesland. Hij deed tevens veel voor de culturele en onderwijskundige ontwikkeling in Hoorn. Hij richtte onder andere op de Vereniging Oud Hoorn, de Concertstichting Johan Messchaert, de Ambachtsschool en was nauw betrokken bij de oprichting van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland en het Teekengenootschap Debutade. Hij overleed te Hoorn op 9 maart 1956.

Christina (Christien) de Regt, zijn echtgenote, geboren op 20 mei 1894 te Rotterdam, was als lerares Engels jarenlang verbonden aan de Hoornse HBS. Zij had een brede belangstelling voor cultuurhistorische zaken. Op uiterst zorgvuldige en bekwame wijze stelde zij vele catalogi samen voor het Westfries Museum te Hoorn. Zij werkte mede aan de vertaling van VVV-gidsen te Hoorn en tijdens de bezettingsjaren schreef zij het later gepubliceerde journaal "Hoorn in de verdrukking". Zij overleed te Hoorn op 5 november 1946.

De heer en mevrouw Kerkmeijer brachten hun nalatenschap onder in een fonds, genaamd "Kerkmeijer-de Regtstichting". Bij voldoende opbrengsten uit dat fonds kunnen bijdragen worden verstrekt ten behoeve van herstel en instandhouding van monumentale roerende en onroerende goederen in Hoorn. 

Bij notariële akte werd de stichting op 27 november 1950 opgericht. In 1956 werd zij operationeel.


Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helmfonds.

Binnen de Kerkmeijer-de Regt Stichting heeft in de maand juni 2022 de oprichting plaatsgevonden van een Fonds op Naam, dat de naam van de schenkers draagt: Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helmfonds. De schenkers hebben een emotionele binding met de cultuur van West-Friesland en wensten daarom een schenking aan de Kerkmeijer-de Regt Stichting te doen met bijna gelijkluidende doelstellingen, maar m.n. voor subsidiemogelijkheden voor geschriften en publicaties door het Westfries Museum en West-Friese historische/ oudheidkundige verenigingen en voor concrete investeringen en activiteiten van West-Friese historische/oudheidkundige verenigingen. Het bestuur van de Kerkmeijer-de Regt Stichting heeft het beheer van dit Fonds in dankbaarheid aanvaard.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een College van Regenten dat bestaat uit drie natuurlijke personen. Eén lid wordt op bindende voordracht benoemd door het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum, het tweede lid wordt op bindende voordracht van het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn benoemd en het derde lid wordt rechtstreeks benoemd door de twee eerstgenoemde bestuursleden. Regenten treden uiterlijk drie jaar na benoeming af. Zij zijn vervolgens aansluitend aan een afgesloten zittingsperiode tweemaal herkiesbaar. Per 15 oktober 2016 bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

D. (Dick) Louwman, voorzitter
M. (Marjan) Faber-Zwart, secretaris
C. (Co) van Langen, penningmeester.

Het financieel toezicht is opgedragen aan de adviseurs en accountants van Flynth Audit.
De Kerkmeijer - de Regt Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 41235846.

 

Johan Christiaan Kerkmeijer - Een vastberaden blik op schoonheid

In 2006 vierde de stichting haar 50-jarig jubileum. Bij die gelegenheid bood zij de Hoornse bevolking het gedenkraam 'Twaalf Hoornse Poortjes' aan. Dit veelkleurige raam kreeg een plaats in de Oosterkerk. Ook verscheen van de hand van historicus Rob de Knegt de biografie van Johan Christiaan Kerkmeijer. In die studie is tevens ruim aandacht geschonken aan Christien de Regt en aan het wel en wee van de stichting zelf. De biografie met de titel: 'Johan Christiaan Kerkmeijer - Een vastberaden blik op schoonheid' verscheen in 2012. Het boek is verkrijgbaar bij het stichtingsbestuur zelf, bij de Vereniging Oud Hoorn, bij het Westfries Museum en bij de Hoornse boekhandels.

Devies: Monumentenbehoud is ons aller behoud

"Kerkmeijer-de Regt" verleent ook thans nog op velerlei gebied financiële hulp om cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden. Om een aantal voorbeelden te noemen: het herstel van ex- en interieur van openbare gebouwen en particuliere monumenten, museale voorwerpen uit Hoorn e.o., Hoornse schilderijen, hekwerken, gevelstenen etc. Het stichtingsbestuur staat pal voor het devies: "Monumentenbehoud, ons aller behoud".

Ondanks een zeer zorgvuldig beheer, kan lang niet altijd worden voldaan aan alle aanvragen om ondersteuning. Het stichtingsbestuur doet gaarne een beroep op allen die de monumentenzorg onmisbaar en waardevol achten, om een eenmalige bijdrage over te maken op: rekeningnummer NL32ABNA0475373898 ten name van penningmeester Kerkmeijer-De Regtstichting Hoorn.

Secretariaat Kerkmeijer-de Regtstichting:
p/a Tinnegieter 49
1625 AR Hoorn.
Tel. 06-22455103
Email: marjan.faber@inter.nl.net ;

Beleidsplan

Beleidsplan 20-25    (PDF, opent in nieuw scherm)

Financieel overzicht

2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022    (PDF, opent in nieuw scherm)

Jaarverslag activiteiten

2012-2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022    (PDF, opent in nieuw scherm)