Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Gemeenteraad mbt Poort van Hoorn   (07-12-2020)


De vereniging Oud Hoorn heeft met veel plezier meegewerkt binnen de klankbordgroep aan de Poort van Hoorn. Als vereniging ondersteunen we de gedachtegang om de stad meer stad te maken en dat het tijd wordt de leegte rond het station van Hoorn eindelijk hoogwaardig in te vullen. Wij beoordelen de plannen hierbij vanuit de gedachte dat Hoorn een waardevolle historische maar kleine provinciestad is en dat ook met de huidige verdichtingsopgave zal blijven. Hieronder de volledige brief.

Aan de Gemeenteraad van Hoorn 

Postbus 603 

1620 AR Hoorn 

  

Hoorn, 25 november 2020 

 

Betreft: Poort van Hoorn 

 

Geachte gemeenteraad, 

 

De vereniging Oud Hoorn heeft met veel plezier meegewerkt binnen de klankbordgroep aan de Poort van Hoorn. Als vereniging ondersteunen we de gedachtegang om de stad meer stad te maken en dat het tijd wordt de leegte rond het station van Hoorn eindelijk hoogwaardig in te vullen. Wij beoordelen de plannen hierbij vanuit de gedachte dat Hoorn een waardevolle historische maar kleine provinciestad is en dat ook met de huidige verdichtingsopgave zal blijven. 

 

  1. Het huidige plan blijft op een aantal onderdelen dan ook dicht bij het DNA van onze stad maar wijkt er op een aantal punten vanaf. De afwijkingen van het DNA van de stad zijn dan ook de onderdelen waar we ons grote zorgen over maken. Hoorn heeft een kwetsbaar stadssilhouet. Dit geldt zowel vanaf de waterkant als vanuit het omringende open WestfrieseDe toren van Hoorn en het hotel van van der Valk laat een duidelijke negatieve invloed zien op het gezicht op onze stad vanaf het water en vanuit het open Westfriese landschap. In het plan van de Poort van Hoorn zitten een aantal hoogbouwelementen. De gedachte toren op de hoek van het Keern en de van Dedemstraat (16-20 bouwlagen) is een voor onze stad afwijkende bouwvorm. Deze toren ligt zeer dicht bij de binnenstad en gaat meedoen in ons stadssilhouet. Door zijn ligging in de zichtlijn van de Kleine Noord gaat deze toren in negatieve zin niet alleen ons stadssilhouet aantasten maar ook de beleving vanuit onze binnenstad. De schaalsprong van 16-20 bouwlagen, met het Keern en begin van de van Dedemstraat met zijn vrijstaande woningen van twee bouwlagen, doet afbreuk aan deze plek. De hoogte van de bebouwing aan de noordzijde van het station zou maximaal 10 bouwlagen moeten mogen bedragen. Een hoogte die zo dicht bij de binnenstad geen afbreuk doet aan de beleving van de binnenstad. Laten we de stedenbouwkundige fout van de toren van Hoorn niet herhalen. Dat stedelijkheid en hoogbouw bij elkaar horen is een drogreden. Stedelijkheid zit in bebouwingsdichtheid gecombineerd met bedrijvigheid. De algemene regel is, is dat met vijf bouwlagen een zeer goed stedelijk milieu te maken is. Een stad als Rome kent geen hoogbouw maar is er niet minder stedelijk om. Hoorn is geen hoogbouwstad, ons omringende landschap en de schaal van onze stad worden erdoor vervreemd van wie we zijn, een kleine historische provinciale stad. 

 

  1. Aan de zuidzijde, langs de singelstructuur, wordt gesproken van 4 tot 5 bouwlagen, een hoogte die bij de stad past. Hierbij moet de goothoogte maximaal op 4elaag komen te liggen. Het bevreemdt ons dan ook dat in deze tekst een profiel is opgenomen dat 7 bouwlagen laat zien. Hier verschillen tekst en beeld elkaar stevig.  

 

  1. Ook het de singelstructuur aan de zuidzijde roept nog vragen op. We onderschrijven de noodzakelijke verbinding tussen de station traverse en de Kleine Noord. Alleen deze loopt in het plan dwars door de monumentale veehekken. Dat het een groene overgang gaat worden kunnen we alleen maar onderschrijven, alleen deze zal veel meer bij de geschiedenis van de stad moeten aansluiten. Daar waar Achter de Vest met zijn wandelroute op de oude stadswal een duidelijk verhaal vertelt blijft de Noorder Veemarkt niet veel meer dan een veredelt plantsoen. De Vale Hen, Noorder Veemarkt, Noorderplantsoen en Noorderstraat zouden veel meer samen met het overige deel van onze voormalige stadswal één beeld moeten vormen. Een beeld dat een groene wandeling rond onze stad mogelijk maakt maar ook onze geschiedenis veel meer zichtbaar maakt. Hierdoor wordt de begrenzing van onze binnenstad helderder en daarmee de entree naar de binnenstad onderscheidend

 

  1. Het is de bedoeling dat in de Poort van Hoorn circa 1.000 woningen worden gebouwd, vooral voor starters, ouderen en gezinnen. Binnen de ontwerpen die er nu liggen worden met name de gezinnen niet bediend. Voor gezinnen is een ruimere en betere woon- en leefomgeving een vereiste.

 

De poort van Hoorn kent drie deelgebieden. Het deelgebied ten zuiden van het spoor, nabij het station. Dit deelgebied zou de aansluiting moeten bewerkstelligen tussen de oude stad het stationsgebied. De getoonde ontwerpen leveren geen bijdrage aan dat probleem. Omdat het parkeren naar de noordzijde van het station wordt gebracht neemt de noodzaak voor een veel betere aansluiting sterk toe. Het zou goed zijn om dit gebied opnieuw in studie te nemen. Wij geven daarbij in overweging om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de zuidzijde van het parkeerterrein van de Noorder Veemarkt een vorm van bebouwing toe te staan die refereert aan de oude singelstructuur, met behoud van de monumentale veehekken. Mogelijkerwijs kan daarmee de bebouwingsdichtheid van het Pelmolenpad verlaagd worden te einde ook gezinnen hier te kunnen laten wonen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn 

 Jaap van der Hout, voorzitter                           Matt Wever, secretaris

 

 

 

  Terug naar Brieven bestuur