Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Restauratie 1986-heden

In 2003 kwam een officieel einde aan de restauratie van 1986. De toenmalige Minister van der Hoeven kwam hiervoor naar Hoorn.

Zie onderstaande artikelen

1. Handdruk minister als sluitstuk restauratie Noorderkerk Hoorn

minister v.d. Hoeven

Van onze verslaggever

HOORN - Minister M. van der Hoeven (CDA) heeft gistermiddag de 17 jaar durende restauratie van de Noorderkerk in Hoorn formeel afgerond. Met een ferme handdruk zorgde zij voor de symbolische overdracht van het kerkgebouw aan de Nederlands Hervormde Gemeente. De restauratie van het Middeleeuwse gebouw is dankzij de Kanjersubsidie van het Rijk voltooid.

Het werd gistermiddag een bijna Maastrichts onderonsje in de Noorderkerk in Hoorn. De wortels van de minister liggen hoorbaar in het zuiden van Limburg en ook de Hoornse wethouder Tonnaer komt daar vandaan. De formele overdracht van dit gebouw was voor haar een belevenis: "Ik heb dit nog nooit eerder gedaan", vertelde zij haar gehoor: "Zeker niet als katholiek in een hervormde kerk".

Van der Hoeven was niet zonder reden uitgenodigd om weer naar Hoorn te komen. Vier jaar geleden was zij als Kamerlid nog voorzitter van de Kamercommissie die over de monumentenzorg ging. De gemeente Hoorn heeft de commissieleden destijds alle problemen en de betrokken monumenten laten zien in de hoop op een betere subsidie.

En geld, dat is de beslissende factor in omvangrijke restauraties als dit. Ook voorzitter T. Heijnen van de Stichting Noorderkerk Hoorn wees erop dat de klus al 17 jaar geleden is begonnen. De stichting werd in het leven geroepen om de fondsen en subsidies te kunnen werven voor het werk, dat in horten en stoten is uitgevoerd. De reden: vaak was het geld op. Bij de kerk, bij de gemeente en bij Monumentenzorg. De laatste inspanning is geleverd om het eikenhouten dak van de bonte knaagkever te ontdoen.

Miljoenenklus

Een miljoenenklus, die uiteindelijk met behulp van vele sponsors is uitgevoerd, beklemtoonde penningmeester Th.Boomsma. De 'buurman' van de kerk, de Rabobank, gaf gisteren (25 april 2003) nog een cheque van 5000 euro. Geld, dat volgens de stichting hard nodig is.
Dat in de Noorderkerk nog steeds diensten worden gehouden, is volgens de minister een compliment waard. Temeer omdat er ook andere activiteiten zijn om de kerk te benutten. Je moet iets toevoegen om oude tradities levend te houden. "En dat is hier in Hoorn erg goed gelukt".

Bron: NHD 2003-04-26

 


2. Het artikel van de heer Heijnen

Het is gelukt!

Na 17 jaar worden de leien vernieuwd en houtworm en knaagkever bestreden.
Met spanning werd door ons bestuur gewacht op het bericht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg of wij subsidie zouden krijgen uit de z.g. Kanjerregeling.
Op 25 januari 2001 ontvingen wij een brief van de Rijksdienst dat op 31 januari 2001 bijna 200 miljoen gulden aan subsidies voor grootschalige restauraties zou worden verdeeld. Een delegatie van ons bestuur werd ontvangen in het Vredespaleis te Den Haag en daar mocht de voorzitter uit handen van Staatssecretaris Van der Ploeg de beschikking op grond van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties in ontvangst nemen. Dit houdt in, dat wij 70% van de door ons ingediende begroting van fl.689.655,- (inclusief 19% BTW) derhalve fl.1 82.759,- aan subsidie zullen ontvangen dit met de verplichting zo spoedig mogelijk met de restauratie van het dak te beginnen en uiterlijk te voltooien op 31-12-2002.

Aannemer en leidekkers werden gevraagd, zo spoedig mogelijk een definitieve offerte in te dienen bij onze architect de heer J. Witte met als startdatum de maand april 2001. Tot onze blijdschap waren de definitieve begrotingen van aannemer en leidekkers nauwelijks afwijkend van onze totale begroting van de restauratiekosten. Gegund werd aan Bouwbedrijf Hoorn 80 BV te Hoorn en Leidekkersbedrijf A. Pronk BV te Warmenhuizen.
Aan ons bestuur nu de taak de 30% van de kosten, ruim f 500.000, bijeen te brengen. Door ons bijeen te brengen door lopende acties via donateurs/leden Ned. Herv. Kerk / inwoners ondernemers, winkeliers in Hoorn.
De eerste actie "van een leien dak" is op 26 april jl. van start gegaan, gelijktijdig met het tekenen van de aannemingsovereenkomsten voor de uitvoering van de restauraties van het dak van onze Noorderkerk.
Wat houdt deze actie in:
Er komen ruim 60.000 Thüringer leien op het dak. De kosten per lei bedragen inclusief het leggen fl.5.- Elk bedrag is welkom.
Indien meer dan 10 leien worden gekocht, dus vanaf fl. 50.- of hoger per donatie, zal de koper/donateur het recht krijgen 1 lei (nieuw) te signeren (bv. met naam en datum) aan de achterzijde. Al deze gesigneerde leien zullen op een nader door ons bestuur vast te stellen plaats, in samenwerking met de leidekker, op ons kerkdak worden gelegd. Bij de volgende restauratie van het dak zal de koper/donateur ervan verzekerd zijn dat zijn/haar naam als donateur door de volgende generatie gevonden zal worden.
Een penseel, witte verf en een lei liggen dan voor u gereed. De eerste 10 leien werden op 26 april 2001 tijdens een gezellige bijeenkomst, waarop de actie werd aangekondigd, gesigneerd door Wethouder Schaper, gemeenteraadslid, architect Witte en de heren Kaptein, directeur Hoorn 80 BV en Pronk van A. Pronk BV. In de tweede helft van dit jaar zullen verdere acties worden voorbereid.

Schaper signeert eerste lei

H. Zantkuijl
Architect H. Zantkuijl signeert een lei

 

J. Heijnen, voorzitter Stichting Noorderkerk

 


3. De gevolgen van de restauratie van 1984

De huidige verzakking van de zerken in het noordelijk deel van het dwarsschip van de kerk zijn het gevolg van het inklinken van de 'geroerde' grond. Vorig jaar kerst (2000) was er al sprake van om het herstel uit te voeren, maar daar de kerk steeds verhuurd was, was dit helaas niet mogelijk. Dit jaar (2002) wordt gelijktijdig met de aanpak van de bestrijding van de bonte knaagkever óók het ophogen van de zerken meegenomen. Het hoogteverschil met de opstap van de banken wordt te groot en dus gevaarlijk en een gedeelte van de banken "zweeft" als het ware boven de vloer. En omdat er ook verwarmingsleidingen in de "voet" van de banken zijn aangebracht, is grote zorgvuldigheid bij het herstel geboden. De banken zullen heel gelijkmatig moeten worden opgekrikt met vijzels om breken en scheuren van de verwarmingsleidingen te voorkomen. Daarna kunnen de verzakte zerken worden verwijderd en de ontstane kuil met zand worden aangevuld en aangetrild. Hierna worden de zerken weer volgens het oude patroon teruggelegd en de banken weer teruggezet. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt tegelijk plaats met het vervangen van de leien op het dak. Ook de Bonte Knaagkever en de houtworm in het dakbeschot en de steunbalken zullen worden bestreden.
In mei 2002 voltooien de dakdekkers hun werk. Nu de steigers er staan kan het voegwerk aan de voorgevel meteen meegenomen worden.
In dit jaar (2002) werden ook de hemelwaterafvoeren verbeterd cq vervangen door grotere. De bestaande afvoeren konden het water onvoldoende verwerken. De 'spuwers' (overlooppijpen) lozen het water in de straat, maar met bepaalde wind stroomde het water langs de gevel die daardoor drijfnat werd, hetgeen weer schimmel ten gevolge had. Alle afvoeren horizontaal zowel als verticaal zijn verwijd. De nieuwe hemelwaterafvoeren zijn in koper uitgevoerd.

De spiegels in de kerk In de kerk is tegelijkertijd een ruimte op de al aanwezige keuken gebouwd. Hierdoor is een vergaderruimte verwezenlijkt, die ook gebruikt wordt als plaats voor eigen diensten voor de jeugd. Door het geheel in de kleur van de muren te houden en gebruik te maken van spiegels is het niet storend in het oude interieur van de kerk.

 

De Bonte Knaagkever

schade door bonte knaagkeverHet verhaal over deze kever in de kerk lijkt een doorlopende geschiedenis te zijn. Vanaf 2003 lezen wij in de nieuwsbrieven regelmatig over de aanwezigheid en de daarop volgende bestrijding van dit knagertje. (zie artikel bonte knaagkever)

In het informatiebulletin van 2007 deelde men mede dat het ongediertebestrijdingsbedrijf Van Lierop weer te hulp was geroepen.

Ing. W. Oussoren, bouwkundige

Bron: Informatieblad Stichting Noorderkerk zomer 2001, 2002