Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

Bloei

De crisisjaren beginnend in 1929 lijken voor de N.V. Pool geen enkele belemmering te vormen om te kunnen blijven groeien.

Kop krantenartikel 1936
Kop van krantartikel 1936

Op 20 Maart 1931 wordt de firma Pool omgezet in een NV, waarbij gelijktijdig een directiewisseling wordt doorgevoerd. De dan al op leeftijd zijnde directeur J. Ruyter (71) wordt commissaris terwijl zoons Pieter en Nico nu samen de directie gaan vormen. Nico neemt het administratieve deel voor zijn rekening, Piet de productontwikkeling en productbegeleiding. De aandelen worden verdeeld over vader en zoons. De oude heer Jacob Ruyter verhuist naar de Joh. Messchaertstraat, waar hij op 4 april 1938 overlijdt.
Het bedrijf blijft groeien en halverwege de jaren dertig wordt zelfs de grootste verbouwing in de geschiedenis van Pool uitgevoerd.

Tekenng voorgevel met ijzeren brug over Nieuwsteeg anno 1935
Detail uit de bouwtekening voor twee pakhuizen aan het Achterom, met de ijzeren brug

Met deze grote verbouwing beginnend in 1935 worden de twee panden Achterom 48 en 50, staand aan weerszijden van de Nieuwsteeg, aan het bedrijf toegevoegd. Samen met de al in het bezit van het bedrijf zijnde panden 54 en 60 ontstaat aan het Achterom dan een aaneengesloten geheel van vier panden met in het midden een opvallende nieuwe luchtbrug over de Nieuwsteeg.

De luchtbrug die wordt gebouwd om de panden aan weerszijden van de Nieuwsteeg met elkaar te verbinden is niet de stenen versie zoals hij nu zichtbaar is maar is in deze eerste versie een smalle met glas afgedichte ijzeren overdekte loopbrug. Toch wordt in een artikel de Nieuwe Hoornse Courant uit 1936 de brug beschreven als grootsteeds: "Velen, die de Nieuwsteeg passeerden, hebben zich reeds afgevraagd, wat de grootsteedsche luchtbrug, die daar de twee nieuwgebouwde panden verbindt, te beteekenen heeft."

Tekening bovenaanzicht met balklaag 1935
Bovenaanzicht met balklaag

Het artikel gaat verder met: "We hebben ons in het bedrijf van het groote nut van deze "brug" kunnen overtuigen. Het bedrijf toch, dat eerder in tweeën gesplitst was, is nu één geworden, zoodat de moeite, vroeger aan het transporteeren van de half-afgewerkte producten van 't eene pand naar 't andere verbonden, geheel is opgeheven. Niet alleen dat dit een enorme tijdsbesparing geeft, maar ook is de speciale vergunning om ongebanderolleerde tabak over straat te vervoeren overbodig geworden en daarbij komt dan nog, dat de tabak in de constante temperatuur van de fabriek blijft en niets meer met het wisselvallige Hollandsche weertje te maken heeft, vóór ze veilig en wel in de solide verpakking naar den verbruiker gaat." "Het geheele bedrijf is van een verbluffende logica en een eenvoudige efficiëncy, die den leek verbaast".

Het artikel wordt afgesloten met de prachtige conclusie: "Over smaak valt niet te twisten. Daarover is men het wel eens. Maar de firma Pool, die de trotsche spreuk voert "Pool's tabak, er is niet beter", heeft zich er door de jaren heen altijd op toegelegd den fijnsten smaak te leveren. Vandaar dat het bedrijf uitgegroeid is, dat het behoort tot de groote industrieën in Hoorn."

Later in 1949 zal de ijzeren loopbrug worden verbouwd en worden verbreed tot de brug zoals hij tot nu nog zichtbaar is in ons stadsbeeld.

Ook aan andere zaken is goed te zien dat de fa. Pool in de jaren dertig een bedrijf is wat voor Hoornse begrippen inderdaad vrij groot en levendig kan worden genoemd. Zo is het in 1936 gebruikelijk dat er in de Nieuwe Hoornsche Courant wekelijks op de zaterdag een opvallende advertentie wordt geplaatst. De advertenties vallen op door hun vrij forse formaat maar ook door de aardige getekende plaatjes, altijd van pijprokende mensen en voorzien van wisselende pakkende teksten. Er is duidelijk veel geld aan besteed. Vergeleken met advertenties van andere bedrijven die zich in de Hoornse binnenstad bevonden waren alleen de advertenties van filialen van De Gruyter, V & D en van bijvoorbeeld een winkel als Brüggemann groter.