Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

oktober

De commissie algemeen bestuurlijke taken stemt in met plannen tot verbetering van de communicatie met de burgers. In de Communicatienota wordt o.a. voorgesteld een nieuwe internetsite te beginnen met daaraan gekoppeld een digitaal stadspanel. Zo kunnen burgers hun visie op de actuele onderwerpen inbrengen. Onderzoek van het Sociaal Wetenschappelijk Bureau wijst uit dat het Hoornse publiek de aankopen van dagelijkse en niet-dagelijkse goederen voor het overgrote deel doet binnen de gemeentegrenzen. Architect J. Rietvink presenteert plannen voor de bouw van één pand op de plaats waar bioscoop Winstontheater onlangs afbrandde. Op de begane grond en op de eerste verdieping is een grand café voorzien en bovenin een penthouse. De tweede opgraving door de archeologische dienst van de stad op de hoek Roode Steen/Grote Noord levert veel vondsten op. Opzienbarend is de vondst van een ijzeren zwaard met houten gevest uit vermoedelijk de veertiende eeuw. Het college van burgemeester en wethouders maakt plannen bekend voor de uitbreiding van het wijkcentrum Kersenboogerd aan de Brederodegracht. Er moet meer ruimte komen voor het jongerenwerk, de kinderopvang en voor aanpassingen ten behoeve van minder-validen. In een brief aan het college bepleit de Hoornse Ondernemersfederatie de ontwikkeling van een toekomstvisie op het gebruik van ruimte binnen de Hoornse gemeentegrenzen. Met name voor het economisch belang daarin wordt een lans gebroken. In de gemeentebegroting voor het jaar 2001 wordt rekening gehouden met een overschot van ruim 2,4 miljoen gulden. Pieter van Vollenhoven opent de vernieuwde vestiging van Stichting Bureau Slachtofferhulp Noord Holland Noord aan de Vredehofstraat. In hetzelfde pand is ondergebracht de Stichting Mensen Zonder Betaald Werk en de Stichting Tamara. In de Oosterkerk wordt een seminar georganiseerd over de betekenis van evenementen, markten en festivals voor de stad. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van de steden Norwich, Lincoln en Trondheim, van de provincie Noord-Holland, van de Hoornse binnenstadbewoners en het Hoornse bedrijfsleven. Notaris Meindert Abma gaat na 21 jaar notariaat aan de Noorderstraat in Hoorn met pensioen. Het experiment om medewerkers van de sociale dienst ouderen thuis te laten bezoeken en wegwijs te maken in de uitkeringen, wordt omgezet in een definitieve aanpak. Voorlopig wordt hiervoor 285 duizend gulden in de gemeentebegroting opgenomen. VVD-raadslid J. van Ossenbruggen wil de speeltrommel van het carillon terughalen naar de Grote kerk. In 1900 werd de trommel verwijderd en als schroot afgevoerd. Nu staat hij gerestaureerd en al in het Beiaard- en Natuurmuseum in Asten. In de vergadering van de commissie algemeen bestuurlijke zaken stelt CDA fractievoorzitter C. van Weel voor om geheel Westerkoggenland bij de herindeling bij Hoorn te voegen. De scoutinggroep Martin Luther King bestaat 25 jaar. De gemeente wil de uitbreiding van peuterspeelzaalwerk van de Jules Verneschool en de Kersenboomschool voor twee ton per jaar subsidiëren. Zo kunnen de scholen meedoen aan het proefproject Brede School, waarin voor- en naschoolse opvang geboden wordt. In het stadhuis kunnen voortaan de databanken met informatie van het kadaster over onroerend goed worden geraadpleegd. Het invoeren van de blauwe zone in de Sophie Vitringastraat in de Kersenboogerd leidt tot parkeeroverlast op het Bolwerk. De bewoners komen hiertegen in actie. Het Liornehuis wordt verkocht aan de West-Friese zorggroep De Omring. Als uitvloeisel van de notitie Duurzaam Veilig van de gemeente en aansluitend bij het leefbaarheids project in de wijk wordt in Risdam-Noord bijna één miljoen gulden besteed aan maatregelen om 30-km zones aan te leggen. Het bureau Kolpron Consultants heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van zeven projectontwikkelaars en de Woningstichting Hoorn. Het doet de aanbeveling om het aandeel van de rijtjeshuizen in de plannen voor Bangert/Oosterpolder in te krimpen en meer ruimte te bieden voor vrijstaande huizen en twee-onder-een-kap woningen. De tentoonstelling over Sesamstraat in het Museum van de Twintigste Eeuw trekt een record aantal bezoekers. De Sint Jozefschool aan het Achterom en het voormalige Landbouwproefstation aan het Keern worden voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Beide gebouwen stammen uit het begin van de twintigste eeuw. Uit het gemeentelijk organisatieplan brandweer Hoorn blijkt dat de sterkte met drie personen moet worden uitgebreid. Voor de huisvesting van de praktijkschool voor speciaal onderwijs trekt de gemeente zeven miljoen gulden uit. Daarmee wordt het gebouw van de voormalige Johannes Post Mavo in de Kersenboogerd aangepast en uitgebreid. Het geheel gerenoveerde Truijdemanhof aan de Commandeur Ravenstraat wordt officieel heropend. De langverwachte nieuwbouw van het West-Fries Gasthuis aan de Van Dedemstraat gaat van start.